31/03/2017

5727 - “உ. வி. மு. ச. 1908”-ன் கட்டளை 13, விதி 10”-ன் கீழ் ”வழக்கு சொத்தில் ஏற்கனவே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட வழக்கு கோப்பு ஆவணங்களை, இவ்-வழக்கின் ஆய்வுக்கு கொண்டு வரக் கோரி” மனு


No comments:

Post a comment