25/04/2017

5787 - "உரிமையியல் நடைமுறை விதிகள் 28 (2) & உ. வி. மு. ச. 1908-ன் பிரிவு 151”-ன் கீழ், “வழக்கு விசாரணையை முந்தைய தேதிக்கு எடுத்துக் கொண்டு, விசாரிக்க கோரி” தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவிற்கு உரிய “உண்மை உறுதி மொழி ஆவணம் மனு”
No comments:

Post a comment