08/07/2019

5970 - 17.11.2016 விசாரணை இல்லாத தேதியில், எதிரிக்கு பிடி ஆணை, CC No. 145 / 2014, JM1, Karur, நன்றி ஐயா. Chandru Karur

07.10.2016-க்கு பின்னர், 23.12.2016 வாய்தா, நடுவில், 17.11.2016-ம் தேதியன்று, வாய்தா இல்லை
https://drive.google.com/open?id=1uey4DBNt7TS8Y_bJ0yVERQf7bXNYvuBO

ஆனால், வாய்தா இல்லாத 17.11.2016-ல், எதிரிக்கு பிடி ஆணை
https://drive.google.com/open?id=1LOzfXP3KdLum5VDz3nnS1G2hgWpYUHar

No comments:

Post a Comment