14/02/2020

6150 - வாகன பதிவு சான்றில், உரிமை மாற்றம் செய்யப்படாத நிலையில், வாகனம் எவர் பெயரில் உள்ளதோ, அவரே பொறுப்பேற்க வேண்டும், RTO, South, Chennai, 02.01.2020, நன்றி ஐயா. Bvenkatesh Prabu

No comments:

Post a comment