14/02/2020

6153 - அனுமதியற்ற கட்டிடங்களுக்கு Lock and Seal நடவடிக்கை மேற்கொள்ள சட்ட கருத்துரை பெற்று, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், TNSIC, வழக்கு எண். SA 2362 / விசாரணை / C / 2019, 07.01.2020

No comments:

Post a comment