14/02/2020

6156 - கோப்பு கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், ரூ. 20/- முத்திரைத்தாளில், வாதத்தை எடுத்துரைத்து, Notary Public சான்று பெற்று வழங்க வேண்டும், TNSIC, வழக்கு எண். SA 2192 / விசாரணை / C / 2019, 10.01.2020

No comments:

Post a comment