14/02/2020

6158 - எவ்வித நியாயமான காரணங்களின்றி, விடாப்பிடியாக தகவலை மறுத்ததற்கு, பிரிவு 20(2)-ன் கீழ் விளக்கம், TNSIC, வழக்கு எண். SA 2931 / விசாரணை / C / 2019 / X, 07.01.2020

No comments:

Post a comment