21/02/2020

6163 - பதிவு அலுவலகத்தில், உண்மைத்தன்மையுடன் பதிவு செய்யப்பட்ட பத்திரம், எவ்வளவு நாட்களுக்குள் ரிலீஸ் செய்யப்படும்? TNSIC, வழக்கு எண். NC / 369 / SCIC / 2019, 08.01.2020

No comments:

Post a comment