21/02/2020

6165 - பதிவுத்துறை தலைவர் அவர்களின் ஆணைகள் சரிவர பின்பற்றப்பட்டிருந்தால், நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்காது, TNSIC, வழக்கு என். SA 8683 / SCIC / 2018, 09.01.2020

வக்பு வாரியத்தின் சொத்துகளில் அடங்கும் என நிரூபிக்கும் வகையில், எந்தவொரு ஆவணங்களும் வழங்கவில்லை.
https://drive.google.com/file/d/1v7tLQcz8rRBUt59RrJ_KisAQN-FBV56b/view?usp=sharing

No comments:

Post a comment