29/03/2020

6213 - பல்வேறு மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளதால், மனுவின் பொருள் குறித்து, விசாரணை செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். SA245/D/2020, 13.02.2020

No comments:

Post a comment