29/03/2020

6217 - பசலியில், ஒரு ஏக்கர் புஞ்சை நிலத்திற்கு எவ்வளவு வரி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது? என்பதற்கான தகவல் வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். SA 9691 / E / 2017, 14.02.2020

No comments:

Post a comment