14/04/2020

6222 - கீழமை நீதிமன்றங்கள், ஒன்றுபோலத் தீர்ப்புரைத்தலில் பிழையிருந்தால் மட்டுமே, உயர்நீதிமன்றம் இடையீடு செய்யும், SA No. 167 / 2007, 04.09.2019, MHC, நன்றி. சட்டக்க்கதிர்

No comments:

Post a comment