14/04/2020

6235 - உடன்படிக்கைக்கூறு சொல்லும் வகையில், பூசல்களுக்கு ஒத்திசைத் தீர்வாளர்களிடம் தீர்வு காணப்பட வேண்டும், SLP No. 4213-4215/2019, 06.09.2019, SCI, நன்றி. சட்டக்கதிர்

1 comment: