02/06/2020

6254 - மனை இருவருக்கும் சொந்தம் என்பதால், ஒருவர் வீடு கட்டினாலும், இருவர் பெயரிலும், வீட்டு வரி ரசீது வழங்குவீர்களா? TNSIC, வழக்கு எண். SA5605/D/2017, 30.01.2020

https://drive.google.com/file/d/1G0BzhpJjy59gF3SdO-PDdssgEogrhLZq/view?usp=sharing

1 comment: