07/06/2020

6270 - தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையில் உள்ள வழிப்பாதையை அடைத்துள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற, கு. வி. மு. ச. 1973-ன் பிரிவு 10(2)-ன் கீழ் உத்தரவு, WP No. 5213/2011, 13.11.2014, நன்றி ஐயா. மாடாசாமி & Kiri Thi

https://drive.google.com/file/d/1WSMKH-uKs8mzoaBa-mbj2rS3f3qbaB_M/view?usp=sharing

1 comment: