05/06/2020

6269 - சங்கம் தொடர்பான ஆவணங்களை, த. அ. உ. ச. பிரிவு 2(ஜே)ன் கீழ் ஆய்வு செய்ய அழைப்பு, 01.06.2020, நன்றி ஐயா. Selvam Palanisamy

https://drive.google.com/file/d/1op-3MkKe9FgBtDeM2K18VXVNKi2SGpr6/view?usp=sharing

1 comment: