22/06/2020

6279 - இந்திய சாட்சிய சட்டப்பிரிவு 76 படி பொது ஆவணங்களின் சான்றிட்ட நகலை பெற எவருக்கும் உண்டு, WP (Civil) No. 210/2012, 13.09.2012, SCI, நன்றி ஐயா. Ramesh Balasubramaniam

https://drive.google.com/file/d/1I8cuhzYU5Rxp0S4RP24TOaaO64PgxgVd/view?usp=sharing

1 comment: