23/06/2020

6287 - வங்கி கணக்கில் பணம் எடுக்கப்பட்டு SMS அனுப்ப வில்லை என்றால் சேவை குறைபாடு, CC No. 1 / 2018, 25.07.2019, DCDRF, THENI, நன்றி ஐயா. J. SUPPURAJ & Kavi Kasi

https://drive.google.com/file/d/1wuC640daNgBTfOUKF4zmivianvBgwA5j/view?usp=sharing

2 comments: