Tuesday, October 24, 2023

7010 - UDR கைச்சிட்டா, A Reg ஆகிய வருவாய்த்துறை பராமரிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் இல்லை என்றால், ஆணை உறுதி பிரமான பத்திரம் தாக்கல் செய்ய உத்தரவு, TNSIC, Case No. SA-9999/C/2022, நாள். 04.01.2023

 https://drive.google.com/file/d/1azcvmEhNf0dL_cthO1Of1G09A9pjGQ52/view?usp=sharing

No comments:

Post a Comment