12/10/2015

3419 - மின்சார வாரியம் ஒருவர் நிலத்தில் ட்ரான்பார்மரை வைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த நிலத்து உரிமையாளருக்கு இழப்பீடு கொடுத்திருக்க வேண்டும், The Superintending Engineer, Tamil Nadu Electricity Board, Maharaja Nagar, Tirunelveli and another v. M. Sengu Vijay and another 2011, நன்றி ஐயா. Leenus Leo Edwards அவர்கள்

No comments:

Post a comment