08/11/2015

3621 - சட்டப்பிரிவு 6(3)-ன் படி விண்ணப்பம் கையாளப்பட வில்லை எனில், பொ. த. அ-தான் தகவலை பெற்று, மனுதாரருக்கு வழங்க வேண்டும், TNSIC, வழக்கு எண். 1000143 / விசாரணை, 31-03-2010

No comments:

Post a comment