08/11/2015

3622 - நில ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள, ஊராட்சிமன்ற உறுப்பினர் மகள் பெயரில், அந்நிலத்திற்கு பட்டா வழங்கலாமா? & காவல்துறையில் பணியாற்றும் மகன் பெயரில், இலவச வீடு ஒதுக்கலாமா? TNSIC, வழக்கு எண். 1000142 / விசாரணை, 31-03-2010

No comments:

Post a comment