08/11/2015

3633 - மனுதாரருக்கு தகவல் அனுப்பாமல், அனுப்பியதாக அனுப்புகை பதிவேட்டில் பதிவு செய்து, சட்டத்தை அவமதித்துள்ளதால் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 28005 / விசாரணை / 2009, 17-03-2010

No comments:

Post a comment