08/11/2015

3635 - தகவல்களை இனம் வாரியாக பிரிப்பது, தொகுப்பது & விரும்பும் பிரிவுகளில் அமைப்பது, தகவல்களை உருவாக்குவதாகும், ஏற்க இயலாது, TNSIC, வழக்கு எண். 28002 / விசாரணை / 2009, 17-03-2010

No comments:

Post a comment