17/01/2016

4696 - குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில், வழக்கு விசாரணையை, விரைவாக நடத்துவது எப்படி? Special Leave Petition (C) No. 25848 of 2011, 29-01-2013, Supreme Court Of India, Thanks to Mr. Ramesh Balasubramaniam

இந்திய அரசியல் சாசனம் 1950-ன் கோட்பாடு 14 & 21,
குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் 1973-ன் பிரிவு 309-யினை பயன்படுத்தவும்.
https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wbHNzRDFiajVzX1U/view?usp=sharing

No comments:

Post a comment