17/01/2016

4697 - குற்ற வழக்கிலிருந்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட விசாரணை அதிகாரி & அரசு வழக்கறிஞர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்...(?) Criminal Appeal No. 1485 / 2008, 07-01-2014, Supreme Court Of India, Thanks to Mr. Ramesh Balasubramaniam

On the culmination of a criminal case in acquittal, the concerned investigating/prosecuting official(s) responsible for such acquittal must necessarily be identified

No comments:

Post a comment