17/01/2016

4698 - 7 வருடத்திற்கு குறைவான தண்டனைக் குற்றங்களில், முறையான அழைப்பாணை அனுப்பி, விசாரணை செய்யாமல், கைது செய்யக் கூடாது...(?), CRIMINAL APPEAL NO. 1277 OF 2014 (@SPECIAL LEAVE PETITION (CRL.) No.9127 of 2013), 02-07-2014, Supreme Court Of India, Thanks to Mr. Ramesh Balasubramaniam

No comments:

Post a comment