17/01/2016

4699 - ஊழல் வழக்கு தொடர்வதற்கு, அரசிடம் இருந்து அனுமதி வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, CIVIL APPEAL NO. 1193 OF 2012 (Arising out of SLP(C) No. 27535 of 2010), 31-01-2012, Supeme Court Of India, Thanks to Mr. Ramesh Balasubramaniam

No comments:

Post a comment