17/01/2016

4700 - நீதிமன்றங்களில் தவறான ஆவணம் தாக்கல் செய்வது, தண்டனைக்குரிய குற்றம், ரூ. 2,00,000 அபராதம், CIVIL APPEAL NOS. 4912-4913 OF 2011 (Arising out of SLP(C) Nos. 3157-3158 of 2011), 04-07-2011, Supreme Court Of India, Thanks to Mr. Ramesh Balasubramaniam

No comments:

Post a comment