18/01/2016

4710 - மனுதாரர் நிறைய தகவல் கேட்டிருந்தாலும், முக்கியமான தகவல்களைக் குறிப்பிட்டு கேட்கும் பட்சத்தில், பொ. த. அ. வழங்க வேண்டும் என்பது, சட்டப்பிரிவு 7(9)-ல் உள்ள நோக்கம் ஆகும், TNSIC, வழக்கு எண். 24669 / விசாரணை / பி / 2013 (40916 / பி / 2013) (22707 / பி / 2014), 29.12.2015

No comments:

Post a comment