18/01/2016

4711 - 1978-ம் ஆண்டிலிருந்து, குறிப்பிட்ட புல எண்ணில் உள்ள சொத்து, யார் யார் பெயரில் உட்பிரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது? யார் யார் அனுபவத்தில் உள்ளது? என்பதன் விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 44930 / ஏ / 2014, 04.01.2016

No comments:

Post a comment