18/01/2016

4712 - மனுதாரர் ஆகிய தான், த. அ. உ. ச. 2005-ன் கீழ் எந்த மனுவும் செய்யவில்லை, தனது பெயர் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, TNSIC, வழக்கு எண். 42259 / விசாரணை / ஈ / 2014, 05.01.2016

No comments:

Post a comment