18/01/2016

4715 - விருப்ப ஆவணத்தை, நிறைவேற்றுகை செய்யும் அதிகாரம், முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றத்திற்கே உண்டு, உ. சீ. ம. (MD) (NPD) எண். 1172 / 2011 & ப. ம. (MD) எண். 1 / 2011, 26.11.2014, உயர்நீதிமன்றம், நன்றி அம்மா. W. B. சாந்தி, சட்டக் கதிர்.

No comments:

Post a comment