18/01/2016

4714 - ஆட்குறைப்பிற்கான இழப்பீடு வழங்காதபொழுது, பணி நீக்கம் ஆனது, சட்ட விரோதமானது, உ. மே. மு. எண். 10690-10691 OF 2014, 13-12-2014, உச்சநீதிமன்றம், நன்றி ஐயா. எஸ். சம்பத், மதுரை, சட்டக் கதிர்.

No comments:

Post a comment