18/01/2016

4717 - தேவை கருதி, உத்தரவு நகல், தீர்ப்புக் கட்டளை ஆகியவற்றில் திருத்தம் செய்யலாம், உரிமையியல் சீராய்வு மனு CRP (NPD) 3551, 3552 / 2007, பல்வகை மனு எண். 1 / 2007, 29.04.2015, உயர்நீதிமன்றம், சென்னை, நன்றி ஐயா. S. T. அரங்கநாதன், சட்டக் கதிர்.

No comments:

Post a comment