18/01/2016

4718 - வாதிகளில் ஒருவர் மட்டும் மனு சமர்ப்பித்து, வழக்கை, மீளப் பெற முடியாது, உ. சீ. ம. (MD) (PD) எண். 1163 / 2010, க. ப. ம. (M) எண். 1 / 2010, 21.11.2014, உயர்நீதிமன்றம், சென்னை, நன்றி அம்மா. W. B. சாந்தி, சட்டக் கதிர்.

No comments:

Post a comment