23/01/2016

4742 - தகவல் வழங்க, எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத, கிராம நிர்வாக அலுவலரின் விளக்கம் ஏற்க மறுப்பு, சட்டப்பிரிவு 19(8)(பி)-ன் கீழ், நஷ்ட ஈடு ரூ. 10,000/-ஐ மனுதாரருக்கு வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 40996 / மறுவிசாரணை / பி / 2014, 23-04-2015

No comments:

Post a comment