23/01/2016

4743 - பட்டா மாற்றம் தொடர்பான ஆவணங்கள், நிரந்தர ஆவணங்கள், அவைகள், கால முதிர்ச்சியால், அழிக்கப்பட்டுவிட்டன என்பதை ஏற்க இயலவில்லை, TNSIC, வழக்கு எண். 40068 / விசாரணை / ஏ / 2014, 24-04-2015

No comments:

Post a comment