24/01/2016

4756 - நத்தம் நிலவரித் திட்டத்தின் மீதான தவறை திருத்தி, சரி செய்யும் அதிகாரம், மாவட்ட வருவாய் அலுவலருக்கு உண்டு, TNSIC, வழக்கு எண். 23899 / விசாரணை / ஏ / 2014, 23-04-2015

No comments:

Post a comment