28/01/2016

4816 - பள்ளியின் அங்கீகாரம் குறித்த 5 வழக்குகளின் விசாரணை, உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 42519, 42537, 42528, 42478 & 42483 / விசாரணை / சி / 2014, 11-03-2015

யார் மீது புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோ, அவருக்கே தகவல் வழங்க கடிதம் அனுப்பியுள்ளது, முறையானது இல்லை.

https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wcXdpNXBBdHBiams/view?usp=sharing

No comments:

Post a comment