28/01/2016

4815 - தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் 2(j)-ன் படி, ஆவணங்களை ஆய்வு செய்யும் அதிகாரம், மனுதாரருக்கு உள்ளது, TNSIC, வழக்கு எண். 42592 / விசாரணை / டி / 2014, 09-03-2015

No comments:

Post a comment