28/01/2016

4814 - கோவில் நிலங்களில் உள்ள கட்டிடங்களுக்கு சொத்து வரி மாற்றம் செய்வது, அரசின் கொள்கை முடிவு, நிலுவையில் உள்ளது, கோவிலின் தடையில்லா சான்று வழங்கப்பட்டால் இயலும், TNSIC, வழக்கு எண். 42934 / விசாரணை / டி / 2014, 09-03-2015

No comments:

Post a comment