01/02/2016

4823 - நீதிமன்றம் மூலமாக, நிலத்தை அளவீடு செய்ய சென்ற, சர்வேயர் அவர்களின் நாட்குறிப்பின் நகல் வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 12422 / விசாரணை / பி / 2014, 19-03-2015

No comments:

Post a comment