01/02/2016

4824 - மனுதாரர், பதிவுச் சட்டத்தின் ஒளிநகல் & 2009-ம் ஆண்டு முதல் 2015-ம் ஆண்டு வரை, சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில், தணிக்கைத் துறை அதிகாரிகளால், தணிக்கை செய்யபப்ட்ட பதிவேட்டின் தகவல் கோரியுள்ளார், TNSIC, வழக்கு எண். 10986 / எப் / 2014, 30-03-2015

No comments:

Post a comment