01/02/2016

4829 - வருவாய் ஆய்வாளர் அளித்த அறிக்கை உண்மையானதா / தவறானதா? என்பதை விசாரணை செய்து, மேல் நடவடிக்கை எடுத்து, விவரங்களை தெரிவிக்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 1740 / விசாரணை / ஏ / 2013, 13-03-2015

No comments:

Post a comment