01/02/2016

4830 - மோசடிப்பத்திரம் தொடர்பான, பதிவுத்துறை தலைவர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை எண். 67-க்கு விதிக்கப்பட்ட இடைக்காலத் தடை விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது, விசாரணை நடைபெறும், TNSIC, வழக்கு எண். 10481 / எப் / 2014, 19-03-2015

No comments:

Post a comment