01/02/2016

4818 - ஏற்கனவே தகவல் வழங்கப்பட்டதாக, குழுப்பமான தகவல் தந்த, பொ. த. அலுவலருக்கு கண்டனம், TNSIC, வழக்கு எண். 17823 / விசாரணை / சி / 2014 (40706 / சி / 2014), 04-03-2015

No comments:

Post a comment