01/02/2016

4819 - முதலில், மாமன்ற தீர்மானத்தின் படி ரூ. 500/- கட்டணம் செலுத்த கோரப்பட்டது, ஆணையத்தின் அழைப்பாணை பெற்ற பின்பு இலவசமாக தகவல் வழங்கப்பட்டது , TNSIC, வழக்கு எண். 16538 / விசாரணை / டி / 2014 (23112 / டி / 2014), 13-03-2015, நன்றி ஐயா. Ramesh Balasubramaniam

No comments:

Post a comment