02/02/2016

4845 - தொடர்புடைய அலுவலரின் விளக்கத்தை ஏற்க மறுத்து, அவர் ஓய்வு பெற்றுள்ளதால், அரசின் அனுமதி பெற்று, நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 41087 / விசாரணை / டி / 2013, 28-01-2015

No comments:

Post a comment