03/02/2016

4864 - தங்கள் வழக்கில் உள்ள தகவல்கள், தனிப்பட்ட தகவல்கள், வழக்கில் சம்பந்தம் இல்லாத நபர்கள், விசாரணையின் பொழுது இருப்பதற்கு ஆட்சேபணை தெரிவித்தார்கள், TNSIC, வழக்கு எண். 34669 / மா. த. த. ஆ / 2014, 07-01-2015, நன்றி ஐயா. Siva Elango

No comments:

Post a comment